Regulamin

1. Strzelanie z broni pneumatycznej może odbywać się tylko w wyznaczonym terenie.
2. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie a za pisemną zgodą rodziców osoby, które nie ukończyły 18 roku życia (druk do pobrania).
3. W strefie gry obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania bez maski ochronnej.
4. Poza wyznaczonym terenem gry broń musi być zabezpieczona i skierowana lufą w dół.
5. Zabrania się uczestnictwa w grze osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
6. Zabrania się strzelać do przeciwnika z odległości mniejszej niż 5 metrów.
7. Zabrania się strzelania poza wyznaczoną strefą.
8. W razie stwierdzenia, że uczestnik gry zdjął maskę należy natychmiast przerwać grę i powiadomić obsługę.
9. Należy unikać zanieczyszczenia lufy ziemią, śniegiem itp.
10. Zabrania się samowolnego demontowania i regulowania markerów.
11. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności markera należy przerwać grę i zwrócić się o pomoc do obsługi.
12. W przypadku stwierdzenia przez obsługę niestosowania się do powyższych przepisów bezpieczeństwa uczestnik może zostać wycofany z gry.
13. Uczestnik gry oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze w paintball, w której uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń do organizatora.
14. Uczestnik oświadcza, że jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
15.Uczestnik gry potwierdza znajomość powyższych przepisów oraz zobowiązuje się ich przestrzegać, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

Oświadczenie rodzica do regulaminu